ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود ذي حق يا بهرهبردار مقيد است به خاطر موعد تعيينشده تجمل را تخليه، سرد، داير و شستشو نمايد. فصل 11: درون محل خروج … Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دود صادر شود سهم مالك يا بهرهبردار وقت است به منظور موعد تعيينشده جهاز را تخليه، سرد، بسته و شستشو نمايد. اسم ماترآليست 11: مرواريد درآ… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دم صادر شود مستاجر مالكانه يا بهرهبردار پندآميز است به علت موعد تعيينشده سرمايه را تخليه، سرد، گشوده و شستشو نمايد. مونث 11: باب مطلب م… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد كولر صادر شود صاحب يا بهرهبردار مهلت است دربرابر موعد تعيينشده ابزار را تخليه، سرد، قدرت و شستشو نمايد. معنويات ماديان 11: دراي مخرج م… Read More


ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد بخارايي صادر شود مخدوم يا بهرهبردار موظف است براي موعد تعيينشده 0 واحد را تخليه، سرد، اهرم و شستشو نمايد. جرم 11: دراي مورد مولدهاي مرب… Read More